U svim članicama Delta Holdinga regulisano je redovno zbrinjavanje otpada na način predviđen Zakonom o zaštiti životne sredine i Zakonom o upravljanju otpadom, u saradnji sa operaterom za zbrinjavanje neopasnog ambalažnog otpada koji je angažovan na nivou Kompanije. Svakodnevno se radi na jačanju svesti zaposlenih o značaju smanjivanja količine otpada i o rukovanju otpadom na propisan način.

U prostorijama za zaposlene postoje kante za odlaganje papira i plastike, kao i limenki u kantinama. Mesta za odlaganje označena su i posterima na kojima se nalaze instrukcije za selekciju i ukazuje se na značaj recikliranja.

Za zbrinjavanje opasnog otpada izabrani su operateri koji su svojim iskustvom i dugogodišnjim poslovanjem dokazali da sa opasnim otpadom postupaju savesno i u skladu sa zakonskom regulativom.

Sve lokacije Delta Agrara su u obavezi da ambalažu od sredstava za zaštitu bilja, koja predstavlja opasan otpad, trostruko ispiraju vodom. Na taj način ambalaža pre nego što dođe do operatera postaje neopasan otpad, čime se dodatno štiti prirodno okruženje u kojem živimo.

Ovim značajnim preduzetim koracima, kao i velikim projektima koji su planirani za tekuću godinu, Delta Agrar grupa pokazuje ekološku osvešćenost, brigu o zaštiti životne sredine i ostavlja budućim pokolenjima zeleniji i zdraviji svet.

U okviru Delta Holdinga posluje i neprofitna organizacija Delta Pak. Kao operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, Delta Pak organizuje uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja ambalažnim otpadom u skladu sa principima zaštite životne sredine, međunarodnim standardima i važećim zakonskim propisima u Republici Srbiji. U 2020. godini po treći put je obnovljena dozvola operatera sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, koju je Ministarstvo zaštite životne sredine izdalo za period od 5 godina.

Delta Pak sa klijentima održava redovnu komunikaciju i neguje saradnju koja se sastoji od izlazaka na teren i rešavanja problema na svakoj od lokacija, davanja stručnih saveta i preporuka u vezi sa upravljanjem otpadom, kao i vođenja evidencije o količinama i izveštavanju nacionalne službe. Cilj je da se kod svakog klijenta uspostavi održiv i zakonski propisan sistem upravljanja otpadom.

U 2020. godini Delta Pak je imao ugovore sa 129 klijenta, među kojima su i sve kompanije članice Delta Holdinga. Svim klijentima omogućeno je ispunjenje nacionalnih ciljeva.

Nacionalni opšti ciljevi za Republiku Srbiju za 2020. godinu iznosili su 61%. Količine plasirane na tržište u 2020. godini za koju su klijenti preneli obavezu na Delta Pak, odnosno, ukupna količina ambalaže koja je stavljena na tržište Republike Srbije od strane pravnih lica ili preduzetnika koji su svoje obaveze preneli na Delta Pak je 16.538,17 t.

Ukupne količine ponovno iskorišćenog i recikliranog ambalažnog otpada od strane Delta Paka su 10.893,90 t, a od ove količine čak 3.339,89 t je količina iz komunalnog otpada. Na osnovu navedenih podataka se može zaključiti da su nacionalni opšti ciljevi za Republiku Srbiju za 2020. godinu ispunjeni u vrednosti od 65.86 % za ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada i za reciklažu ambalažnog otpada.

Lidersku poziciju Delta Paka u ispunjenju nacionalnih ciljeva, iz godine u godinu potvrđuju izveštaji Agencije za zaštitu životne sredine. Prema poslednjem objavljenom izveštaju na zvaničnom sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, koji se odnosi na 2019. godinu, Delta Pak je preuzeo 66,1% ambalažnog otpada, dok su uredbom propisani nacionalni ciljevi iznosili 60%. Svi ostali ambalažni operateri su reciklirali manje. To znači da su sve članice Delta Holdinga premašile nacionalne ciljeve u reciklaži.

U toku 2020. godine Delta Pak je zaključio ugovore o saradnji u ispunjenju nacionalnih ciljeva upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom sa 29 privrednih društava, koja imaju dozvolu za sakupljanje i reciklažu neopasnog ambalažnog otpada.

Pored aktivnosti ambalažnog operatera, Delta Pak posluje i kao savetnik u oblasti zaštite životne sredine, upravljanja opasnim i neopasnim otpadom, posebnim tokovima otpada, hemikalija i bezbednog transporta opasne robe (opasnih tereta). U 2020. godini ostvario je saradnju sa 39 klijenata u pružanju konsultantskih usluga iz navedenih oblasti.

S obzirom na izmenjene uslove poslovanja, uzrokovane pandemijom, u toku 2020. godine pored in-house obuka, održavane su i onlajn obuke na temu upravljanja otpadom i zaštite životne sredine za eksterne klijente i članice Delta Holding sistema. Na taj način je vršeno upoznavanje sa zahtevima zakonske regulative, sa propisanom dokumentacijom, kao i sa obavezama u upravljanju otpadom koje treba izvršavati u toku svakodnevnog rada, ali i sa dobrom ekološkom praksom.

U vidu posebne vrste obuke, izdvaja se onlajn vodič za očuvanje životne sredine i efikasno korišćenje energije – Ekokutak, koji je nastao 2016. godine u cilju podizanja ekološke svesti zaposlenih. Kroz 12 zanimljivih i edukativnih tekstova, zaposlenima Kompanije je omogućeno da se upoznaju sa novinama ekološkog sveta i pročitaju primenljive i podsticajne savete, čijom primenom mogu u svakodnevnom životu doprineti očuvanju životne sredine. Uzevši u obzir da je za čitanje jednog teksta u Ekokutku potrebno izdvojiti u proseku do desetak minuta mesečno, tj. oko 120 minuta godišnje, to znači da su zaposleni u Delta Holdingu dobili oko 6000 sati mini-edukacije na godišnjem nivou.

Kao najveća novina u 2020. godini izdvaja se proboj Delta Paka na društvenim mrežama. Digitalna komunikacija se, uz dosadašnje standarde poslovanja, koristi kao još jedan vid modernizacije procesa informisanja šireg auditorijuma i podrške i promocije klijenata, kao i u cilju poboljšanja komunikacije sa klijentima i zainteresovanim stranama.

Kao savetnik za bezbedan transport opasne robe, Delta Pak pruža usluge upoznavanja klijenata sa zakonskom regulativom, kao i sa rizicima koji nastaju pri radu sa opasnom robom, kako bi se sprečile moguće akcidentne situacije. U toku 2020. godine održane su obuke na temu Bezbednost u transportu opasne robe za Delta Agrarova imanja.

I u 2020. godini, na teritoriji grada Zaječara, Delta Pak se zalagao za smanjenje količine ambalažnog otpada na seoskim deponijama. Održavane su edukacije dece školskog uzrasta, a u planu je da se nastavi sa podizanjem svesti ljudi i edukovanjem stanovništva o pravilnom tretiranju i razvrstavanju otpada.

Delta Pak je tokom 2020. bio član radnih grupa za izradu i izmenu propisa pri Ministarstvu zaštite životne sredine.