Neizvesno okruženje, kakvo je danas, zahteva efikasno upravljanje rizicima kao jednim od odlučujućih faktora uspešnosti poslovanja. Praćenjem tržišnih kretanja omogućava se prepoznavanje prilika i definisanje rizika i pravovremeno reagovanje na pozitivne i negativne uticaje. Proaktivan pristup i revizija strateških planova obezbeđuju da se predviđene prilike iskoriste, a opasnosti izbegnu. Na nivou Kompanije vrše se detaljne analize rizika i obezbeđuju adekvatne reakcije na rizike. Na redovnim kvartalnim kolegijumima se saopštavaju rezultati, sagledani rizici i predviđene promene u internom i eksternom okruženju u proteklim mesecima.