Loading...

POSLOVNA ETIKA I INTEGRITET

Korporativna kultura Delta Holdinga neguje integritet i etično ponašanje. Etički standardi integrisani su u svakodnevno poslovanje i svaka odluka usklađena je sa njima, a zaposleni i poslovni partneri poštuju norme odgovornog poslovnog ponašanja.

Etičkim kodeksom Kompanije utvrđene su norme ponašanja zaposlenih i poslodavca, koje uključuju poštovanje ljudskih i radnih prava, prava zaposlenih na zaradu i definisano radno vreme, stručno usavršavanje, zdrav radni prostor, kao i obaveze poslodavca da poštuje različitosti, spreči zlostavljanje na radu, omogući razvoj karijere i zaštiti uzbunjivače. Etika zaposlenih kamen je temeljac kompanijskog uspeha, jer oni vode poslovanje, predstavljaju Kompaniju i čuvaju reputaciju.

Za pitanja etike i integriteta zaposleni mogu da se obrate sektoru za ljudske resurse i stručnom saradniku za radno pravo. Kodeksom su, osim zaštite prava zaposlenih, definisane i osnovne odgovornosti, odnosno savesno i profesionalno obavljanje poslovnih obaveza, čuvanje poslovne tajne i imovine Kompanije, sprečavanje sukoba interesa, poštovanje antikorupcijskih i antimonopolskih principa, zaštita podataka o ličnosti, odgovorna komunikacija sa svim stejkoholderima i uvažavanje njihovih potreba i interesa u svakodnevnom radu.

Od poslovnih partnera, dobavljača i drugih subjekata očekuje se da primene politike i procedure kako bi se osiguralo da nema angažovanja ili podrške prisilnom radu ili nezakonitom dečjem radu. Pored zaštite ljudskih prava i sprovođenja poštenih uslova rada, naši dobavljači moraju se pridržavati svih zakona i propisa koji zabranjuju primanje mita, korupciju i druge neetičke prakse. Osim toga ugovorom sa poslovnim partnerima definisana je obaveza poštovanja principa zaštite životne sredine.

Kao deo kompanijskog postavljanja ciljeva i smernica za održivost u 2021. godini, definisan je cilj da 100% zaposlenih svake godine prođe obuku o etici u poslovanju.

Etički kodeks dostupan je svim zaposlenima na internom portalu i kao štampana brošura. Delovi Etičkog kodeksa integrisani su u ugovore o radu. Osim kroz ugovor, novozaposleni se sa svim detaljima ovog Kodeksa upoznaju i putem pozdravnog mejla.

Zaposlenima je na internom portalu dostupna i Politika društvene odgovornosti koja promoviše brigu o zaposlenima, poslovnim partnerima, društvenoj zajednici i životnoj sredini. Kompanija poštuje i deset principa Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, načela standarda ISO 26000, Kodeks poslovnog ponašanja, Pro Bono politiku i Poslovni bonton.