ODGOVORNOST ZA PROIZVODE I USLUGE

Kompanija Delta Holding je tokom 2020. godine nastavila sa kontinuiranim poboljšanjima proizvoda i usluga sa ciljem postizanja dobrih poslovnih rezultata i ispunjenja ciljeva održivog razvoja. Pre svega, unapređen je kvalitet proizvoda i usluga, prepoznate su i zadovoljene potrebe i želje kupaca i realizovane brojne edukacije dobavljača, kao i kontrola kvaliteta njihovih proizvoda i proizvodnih procesa.

Tržišni rezultati ostvaruju se na takav način da se uvažavaju potrebe internih i eksternih zainteresovanih strana. Stalni dijalog i razmena mišljenja i iskustava sa svim činiocima poslovnog i društvenog okruženja omogućavaju razumevanje njihovih očekivanja i usklađivanje sa poslovnom strategijom Kompanije. Na ovaj način identifikuju se odgovarajuća ekonomska i društvena pitanja, kao i pitanja u vezi zaštite životne sredine.

Sa dobavljačima su uspostavljeni dugoročni i stabilni odnosi zasnovani na međusobnom poverenju i transparentnosti. Dobavljači svih članica ugovorom se obavezuju da će poštovati principe zaštite ljudskih i radnih prava, što, između ostalog, podrazumeva da ne zapošljavaju decu, zabranjuju prinudni rad i zlostavljanje na radu. Definiše se i obaveza zaštite životne sredine, poštovanje antikorupcijskih, antimonopolskih principa i etike u poslovanju. Kako bi se obezbedio kvalitet kontrole sirovina i repromaterijala, svaki dobavljač ocenjuje se u odnosu na:

  • kvalitet i zdravstvenu ispravnost proizvoda,
  • stepen implementacije sistema menadžmenta kvaliteta,
  • pouzdanost i
  • kvalitet isporuke.

Proizvodi svih članica Delta Holdinga adekvatno su obeleženi i sadrže sve neophodne informacije o poreklu i količini komponenti od kojih su sačinjeni, kao i preporuke za bezbedno korišćenje i odlaganje ambalaže. Kompanija se ne bavi prodajom zabranjenih ili osporenih proizvoda.

U 2020. godini nije zabeležena ni jedna pritužba na:

  • negativan uticaj proizvoda i usluga kompanija članica na zdravlje i bezbednost potrošača,
  • tačnost i preciznost informacija u marketinškim kampanjama,
  • na kršenje privatnosti podataka o kupcima.
U 2020. godini nije bilo tužbi u vezi sa uticajem proizvoda i usluga kompanija članica na zdravlje i bezbednost potrošača. Proizvodi svih članica Delta Holdinga adekvatno su obeleženi i sadrže sve neophodne informacije o poreklu i količini komponenti od kojih su sačinjeni, kao i preporuke za bezbedno korišćenje i odlaganje ambalaže. Nije bilo pritužbi na tačnost i preciznost informacija u marketinškim kampanjama, niti na kršenje privatnosti podataka o kupcima.
 

Eventualne reklamacije primaju se telefonom, usmeno ili putem imejla i rešavaju se u zakonskom roku od 8 dana, a često i brže. Detaljno se analiziraju kako bi se utvrdilo da li su opravdane. Opravdanost reklamacija utvrđuje se analizom kontrauzorka i relevantnih zapisa iz proizvodnje. U slučaju da ti podaci nisu dovoljni, organizuje se tim za rešavanje neusaglašenosti. Ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana, potrošaču se šalje detaljno obrazloženje i paket novih proizvoda. Validno obrazloženje upućuje se potrošaču i ukoliko se ustanovi da reklamacija nije opravdana.