Ukupan broj zaposlenih u 2020. godini iznosio je 3.256, a tokom godine je po različitim vrstama ugovora angažovano još 905 osoba.

Osim obaveznog poštovanja aktuelnih zakonskih propisa, u Kompaniji je izgrađena jaka i jasno definisana korporativna kultura, u potpunosti usaglašena sa etičkim principima poslovanja kojima je definisano poštovanje nediskriminatornih principa, ljudskih i radnih prava i pružanje jednakih mogućnosti za razvoj karijere.

Jedan od faktora koji značajno doprinosi uspehu Kompanije je izbalansirana starosna struktura, kojom se postiže jedinstvena kombinacija ideja mladih i znanja i iskustva starijih kolega.

Ravnopravno učešće žena i muškaraca pokazalo se kao jedan od ključnih faktora uspeha u realizaciji ciljeva i ostvarivanju dobrih poslovnih rezultata. U menadžmentu Kompanije zastupljen je veći broj žena nego muškaraca, dok je ovaj odnos u različitim članicama sistema usklađen sa prirodom i zahtevima posla. U ukupnom broju, među zaposlenima preovlađuju muškarci sa 61%, dok su žene zastupljene sa 39%.

Podrška i osnaživanje žena neizostavna je aktivnost u agendi održivog razvoja Kompanije, a za cilj ima podsticanje ambicije i samopouzdanja kod mladih žena i širenje svesti društva o značaju žena u biznisu.

U okviru politike jednakosti definisano je da se svim zaposlenima pružaju jednake mogućnosti za profesionalni razvoj, kao i da je strogo zabranjena bilo koja vrsta diskriminacije.

Delovi Etičkog kodeksa integrisani su u Ugovor o radu od 2014. godine, tako da se svaki novozaposleni upoznaje sa datim pravilima i principima, kulturom poslovanja Kompanije i standardima i procedurama Sektora za ljudske resurse. Nijedan kandidat za posao u Delta Holdingu nije i neće biti diskriminisan u odnosu na pol, nacionalnost, starost, boju kože, trudnoću, porodične obaveze, zdravstveno stanje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, seksualno opredeljenje, političko opredeljenje, članstvo u sindikatima i političkim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo. Kompanija se obavezuje na zaštitu ličnih podataka svih kandidata. Maloletnim licima nije dozvoljen rad u kompaniji.

Prilikom otvaranja novih pozicija pruža se mogućnost zaposlenima da se prijave i razvijaju svoju karijeru u drugom delu sistema. Inicijativa za preusmeravanje može poteći od zaposlenog ili menadžmenta, zbog neophodnosti razvoja određenih biznisa. U oba slučaja zaposleni dobija pismenu ponudu koju razmatra sa neposrednim rukovodiocem i potrebno je da se izjasni u roku od osam dana.

Osobe sa invaliditetom imaju pravo na stvaranje uslova za profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje u skladu sa njihovim sposobnostima. U 2020. godini broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u Kompaniji iznosio je 59. Na internom portalu dostupan je Bonton u komunikaciji sa osobama sa invaliditetom koji pomaže zaposlenima da stvore atmosferu dobrodošlice i podrške kolegama sa invaliditetom. Kompanija je pružila podršku organizaciji Forum mladih sa invaliditetom u razvoju portala za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ova platforma je mesto na kome društveno odgovorne kompanije mogu da nađu odgovarajućeg kandidata za svoj tim. Na ovaj način pružena je podrška nezaposlenim osobama sa invaliditetom da lakše dođu do poslodavca.

U 2020. godini nije bilo pritužbi na kršenje ljudskih prava i nediskriminatornih principa.

Zarade se određuju isključivo na osnovu znanja i veština zaposlenih, kao i zahteva radnog mesta, bez obzira na pol i druge različitosti. Zarada se sastoji od osnovne zarade, dela zarade za radni učinak i uvećane zarade. Osnovna zarada određuje se opštim aktom kod poslodavca (Pravilnikom o radu ili Kolektivnim ugovorom) i iskazuje se u nominalnoj bruto vrednosti ugovorom o radu i to za puno radno vreme i standardni radni učinak. Zarada se može uvećati do propisnog procenta u skladu sa odredbama opšteg akta, a u zavisnosti od radnog učinka zaposlenih ili ostvarenog poslovnog rezultata Kompanije.

U fabrikama Danubius i Yuhor i na imanjima Topola, Jedinstvo, Kozara i Napredak postoje organizovani sindikati zaposlenih, koji na dan 31.12.2020. godine broje ukupno 568 članova. Delta Holding je poslodavac koji neguje kolektivno pregovaranje i podržava aktivnosti sindikalnih organizacija zaposlenih. Na prava i obaveze čak 229 zaposlenih primenjuju se odredbe zaključenih kolektivnih ugovora između Kompanije i sindikata.

U 2020. godini preduzete su sve neophodne mere kako bi se očuvalo zdravlje zaposlenih. U jeku pandemije svi zaposleni kojima priroda posla to dozvoljava prebačeni su na rad od kuće. Popunjenost radnog prostora u toku godine ni u jednom trenutku nije bila veća od 50%, što je doprinelo obezbeđivanju sigurnog radnog okruženja. Osim svih mera koje smo sproveli da ih zaštitimo od virusa, brinuli smo i o njihovim osećanjima u uslovima pandemije. Organizovali smo onlajn savetovanje sa psiholozima iz Start-Up agencije, pa su zaposleni imali mogućnost da sa stručnjacima podele brige i dobiju korisne savete.

Kao društveno odgovorna kompanija, Delta Holding je uveo nove i unapredio postojeće povlastice za svoje zaposlene. Udvostručeni su iznosi solidarnih pomoći u slučaju rođenja prvog, drugog i trećeg deteta, a petostruko je povećan iznos koji se dodeljuje u slučaju smrti članova uže porodice. Broj zaposlenih koji imaju pravo na privatno zdravstveno osiguranje je značajno povećan. Na nivou Kompanije uvedena je i procedura za pomoć zaposlenima i članovima uže porodice u slučaju teške bolesti.

Svi zaposleni imaju pravo na zakonom definisani broj slobodnih dana. Osim toga, imaju pravo na plaćeno odsustvo u slučaju: bolesti (1 radni dan), promene mesta prebivališta, edukacije/stručna usavršavanja u sopstvenoj režiji.

Podrška roditeljstvu u Delta Holdingu promovisana je kroz sledeće benefite:

 • godišnja finansijska pomoć za samohrane roditelje maloletne dece (definisana u odnosu na broj dece),
 • poklon paket za novorođenu bebu,
 • klizno radno vreme za majke dece predškolskog uzrasta,
 • slobodan dan za roditelje čija deca polaze u prvi razred osnovne škole (na dan početka školske godine),
 • poklon paket sa školskim priborom za đake prvake.

Sve navedene procedure i povlastice dostupne su svim zaposlenima i javno ih komuniciraju nadređeni. Dokumenta kojima su procedure definisane dostupna su na internom portalu Delta Holdinga.

Kompanija je obezbedila:

 • klizno radno vremena za sve zaposlene,
 • dva dana rada od kuće mesečno,
 • povećanje broja dana godišnjeg odmora u odnosu na stručnu spremu i godine rada u Kompaniji,
 • produženje stipendiranja dece preminulih zaposlenih za 6 godina (sa 18 na 24 godine života deteta).

Takođe, podeljeni su i:

 • poklon paketi za dame povodom 8. marta i
 • novogodišnji poklon paketi sa raznovrsnim proizvodima Deltinih članica svim zaposlenima.

Kompanija je tokom godine uprkos novonastaloj situaciji izazvanoj pandemijom, uspešno organizovala i realizovala veliki broj obuka i treninga. Posebna pažnja posvećena je stvaranju novih prilika za rast i razvoj zaposlenih. Najveći broj obuka tokom 2020. godine održan je onlajn, putem različitih platformi. Ovakav način održavanja obuka i treninga zaposleni su odlično prihvatili i postignuti su izuzetni rezultati.

Sektori ljudskih resursa i marketinga Delta Agrara uveli su kao praksu intenzivniju internu komunikaciju, sve sa ciljem održavanja stepena motivacije i povezanosti kolega unutar sistema tokom novonastalih promena u načinu rada uzrokovanog pandemijom Covid-19.

Sredinom aprila uvedena je praksa slanja edukativnog nedeljnog HR biltena pod nazivom HR četvrtak na različite teme koje imaju za cilj unapređenje upravljanja vremenom, poboljšanje fokusiranosti, smanjenje stresa na radnom mestu, ali takođe i davanje saveta u vezi sa postavljanjem ciljeva, rezilijentnošćui, emocionalnom inteligencijom, asertivnom komunikacijom, efikasnim sastancima, delegiranjem, stilovima liderstva, socijalnom anksioznošću na radnom mestu, kulturom učenja, važnošću eksperata itd. U toku godine ukupno 32 teme su pokrivene, a nastavak aktivnosti planiran je i u 2021. godini.

Za kolege na lokacijama, pokrenuta je akcija izbora najboljih zaposlenih na čak 9 različitih radnih jedinica širom Srbije. U projekat su uključene sledeće radne jedinice:

 • Agrodistribucija: Doradni centar Sombor i fabrika stočne hrane u Staroj Pazovi;
 • Voće i povrće: Hladnjača Čelarevo;
 • Stočarstvo: Farma svinja Banatsko Veliko Selo, farma Vladimirovac, farma Zaječar, farma Petrović salaš, centar za VO i Nukleus.

Ukupno 200 radnika meseca je odabrano i javno pohvaljeno.

Krajem godine otpočeta je kampanja edukacije partnera i potrošača i putem društvenih mreža.

Kampanja koja će se nastaviti i tokom 2021. godine ima za cilj da kroz edukativne postove i savete edukuje potrošače i partnere, predstavi benefite proizvoda, ali i da se dotakne važnih lokalnih tema čime unapređuje zajednicu u kojoj posluje.

U toku 2021. godine fokus će biti na podsticanju inovativnosti i razvoju agilnosti kroz jačanje kulture razvoja i digitalnu transformaciju HR procesa. Organizovanjem internih obuka podsticaće se saradnja i deljenje znanja među zaposlenima. Razvoj employer brending-a biće obogaćen unapređenim onboarding procesom, aktivnim učešćem na društvenim mrežama i saradnjom sa različitim institucijama, poput Mokrogorske škole menadžmenta i Srpske asocijacije menadžera. Uspostavljanjem saradnje sa univerzitetima i srednjim školama Delta Agrar grupa nastaviće sa pružanjem podrške mladim talentima širom Srbije.

U Yuhoru je u 2020. godini realizovano ukupno 1.579 sati eksternih obuka, koje su bile namenjene svim nivoima: menadžmentu, zaposlenima iz proizvodnog pogona (poslovođe/rukovodioci) i maloprodaji (prodavci, mesari, poslovođe). Najveći fokus stavljen je na obuke koje se tiču unapređenja komunikacionih veština, poput konstruktivne komunikacije, napredne komunikacije, razvoja, timskog rada i liderstva. Pored toga, organizovana je edukacija koja se odnosila na unapređenje poslovne kompetentnosti menadžera i stručnih saradnika, obuka na temu podizanja nivoa angažovanja i inicijative, situacionog rukovođenja, upravljanja konfliktima i upravljanja promenama.

Ciljane edukacije organizuju se u okviru maloprodajne mreže kako bi se postigla maksimalna efikasnost i bolji kvalitet usluge. Obuku „Izvrsnom uslugom do najboljih rezultata” prolaze svi zaposleni u maloprodaji. Na taj način obezbeđuje se standardizacija usluge u Yuhor dućanima i unapređuje poslovanje.

Osim eksternih, organizovano je i preko 1.500 sati interne stručne edukacije BZR i ZOP, obuke prema zahtevima standarda HACCP, ISO ili IFS. Najveći broj obuka u 2020. bio je održan onlajn, usled novonastale situacije sa pandemijom virusa Covid-19.

DTS je u toku 2020. godine u skladu sa situacijom pandemije, i prilagođenog rada od kuće, omogućio svojim zaposlenima obuke putem onlajn platforme, pri čemu su imali mogućnost biranja tri kursa u skladu sa svojim razvojnim potrebama. Akcenat je bio na opštim tehničkim znanjima kao što su poznavanje excela, engleskog jezika, upravljanje projektima, finansijama i sl. Ukupno je održano oko 2500 sati obuke putem onlajn kurseva, gde je bilo uključeno oko 120 zaposlenih.

Tokom 2020. godine 42 zaposlenih Delta Auto grupe prošlo je kroz proces upravljanja učinkom, sa tendecijom da se svake godine ovaj broj povećava i sam proces proširuje.

Za zaposlene kod kojih je prepoznata potreba za individualnim radom i usavršavanjem organizvane su pojedinačne koučing sesije i rad sa profesionalnim biznis koučem. Trening asertivne komunikacije prošlo je 16 zaposlenih, 11 zaposlenih je prisustvovalo treningu Davanje Feedback-a, a 7 zaposlenih specijalizovanim marketing treninzima eksternog konsultanta Lazara Džamića. Obuku za GDPR prošlo je 32 zaposlenih. Uz različite tehničke obuke za zaposlene u prodaji i postprodaji, tokom godine održane su i obuke za novozaposlene – uvod u poznavanje brenda.

U 2020. godini fokus je bio na internim obukama. Usled specifične situacije i pandemije virusa, tehnički treneri su svoja predavanja organizovali onlajn, s tim da je zaposlenima bilo omogućeno da snimljene treninge pogledaju na posebno oformljenom YouTube kanalu. Inovativni način realizacije obuka pokazao se kao vrlo uspešan i doneo je sjajne rezultate.

Zaposleni Delta Auto grupe su tokom 2020. godine ukupno imali 2.252,5 sati internih ili eksternih obuka. U poređenju sa prethodnom godinom ovaj broj je povećan.

Zaposleni u hotelu Crowne Plaza Beograd prošli su brojne obuke tokom 2020. godine. Ukupno 3.594 sata posvećno je treninzima, obukama i edukacijama u domenu upoznavanja sa brendom, novim standardima i procedurama, kao i u delu treninga koji su proistekli iz pandemijske krize.

Veći deo 2020. godine obeležila je Covid 19 kriza te se intenzivna komunikacija sa svim zaposlenima pokazala kao ključna. Na nedeljnoj bazi organizovani su onlajn sektorski sastanci ili generalni sastanci svih zaposlenih. Uvedeno je fleksibilno radno vreme, dok je neoperativnim sektorima omogućen rad od kuće tamo gde je priroda posla to dozvoljavala. Menadžment hotela je u novonastaloj situaciji više vremena provodio sa zaposlenima.

Svi zaposleni redovno su obnavljali treninge za „IHG Way of Clean” koji je zastupljen u nekoliko verzija, u zavisnosti od toga da li su prilagođeni rukovodstvu, zaposlenima u domaćinstvu ili zaposlenima u drugim sektorima. Na taj način zaposleni postaju obučeni za primenu svih standarda, imaju više samopouzdanja i motivacije da pruže maksimum kada je u pitanju čistoća.

I u specifičnim okolnostima zaposleni su bili uključeni u sve aktivnosti društveno odgovornog poslovanja – zaštitu životne sredine, čišćenje okruženja, sadnju zelenila u okolini hotela, uštedu vode i električne energije, obuke o recikliranju otpada i podršku društvenoj zajednici. Svi zaposleni su aktivno uključeni u Green Engage program hotelske grupacije IHG, i pridržavaju se vrednosti koje program promoviše pod sloganom „Ponašamo se odgovorno, čuvamo prirodu“.

Hotel je nadomak toga da ispuni sve zadatke drugog stepena Green Engage programa.

Jedna od vrednosti Kompanije je da se uvek teži najvećim dostignućima u poslu, ali i u sportu.

Delta Running Team tokom 2020. godine učestvovao je na 5 trka održanih u Srbiji. Usled pandemije, izostalo je učestovanje na Moskovskom polumaratonu.

 • Na štafetnoj humanitarnoj trci u Novom Sadu “Za dečiji osmeh” osvojeno je 1. i 3. mesto.
 • Na trail trci na Kopaoniku u trci parova osvojeno je 1. i 3. mesto.
 • Na trci kompanija “Belgrade Business Run” osvojeno je drugo mesto.

Za sve pomenute trke troškove kotizacija finansirala je Kompanija.