MERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

I u 2020. godini Kompanija je nastavila da primenjuje mere energetske efikasnosti na svim svojim lokacijama i na taj način je optimizovana upotreba energenata.

U sistemu Delta Holdinga redovno se analiziraju mogućnosti za unapređenje energetske efikasnosti u cilju smanjenja troškova poslovanja, ali i emisije štetnih gasova. Osim što je Kompaniji važno da optimizuje troškove potrošnje energije, važno je i da doprinese ciljevima održivog razvoja u pogledu smanjenja negativnih uticaja poslovanja na klimatske faktore i zaštitu životne sredine.

Tokom 2020. godine u fabrici Yuhor gasni kotao zamenjen je novim energetski efikasnijim kotlom koji će sa manje utrošenog prirodnog gasa davati više toplotne energije. Stepen iskorišćenja novog kotla je 95% dok je kod starog bio maksimalno 80%. Time će potrošnja energije biti manja za oko 20%.

U okviru energane Delta Power Plant, pored postojeća tri velika gasna kotla od po 3,7 MW, urađena je instalacija dva manja kondenzaciona kotla. Ovim se postiže da u prelaznom periodu i toplijim mesecima ne rade veliki kotlovi na minimumu, kojima u takvom radu znatno opada efikasnost, već će se energija dobijati pomoću manjih kondenzacionih kotlova. To će dodatno uticati na smanjenje potrošnje energije za 10 do 15%.

U novom distributivnom centru za voće u Novoj Pazovi primenjene su moderne tehnologije na mašinskoj i elektro opremi koje za iste proizvodne procese troše manje energije u odnosu na standardne tehnologije. Ovo se posebno odnosi na sisteme za ventilaciju i hlađenje komora za voće u kojima se kontroliše i optimizuje potrošnja komprimovanog vazduha. Komore su napravljene od izolacionih materijala dok su motori sistema za protok vazduha frekventno regulisani, a samim tim troše manje energije. Na najzahtevnijem sistemu, tj. zreonici banana su primenjeni najsavremeniji principi ventilacije koji štede 20% energije u odnosu na standardna rešenja. Rasveta na celom objektu je kompletno LED, čime se postiže bolje osvetljenje i manja potrošnja energije.

Na novom „Delta Planet” šoping-molu u Nišu primenom savremenih građevinskih materijala ostvarena je bolja energetska efikasnost objekta i smanjena je potrošnja energije. Fasadni zidovi od Ytong blokova (koji imaju izuzetno dobra termička svojstva) u kombinaciji sa kamenom vunom doprinose uštedi energije potrebne za grejanje/hlađenje objekta. Uz pomoć strukturalne fasade i krovne lanterne izrađene od staklo-paketa omogućeno je postojanje velikih staklenih površina na omotaču objekta koje ne remete energetski bilans, a uvrštavaju ga u B energetski razred. Korišćenjem LED rasvete koja, osim toga što troši manje električne energije, manje zagreva prostor, pa je samim tim potrebna manja količina energije za klimatizaciju. Oba navedena faktora utiču i na smanjenje potrošnje energije i na smanjenje emisije CO2.

U fabrici za proizvodnju semena u Somboru u toku je projekat proširenja kapaciteta proizvodnje. Proširenje zahteva dodatnu količinu toplotne energije potrebne za sušenje semena. S obzirom na to da u istom procesu proizvodnje, nakon dobijanja semena od zrna kukuruza, kao nusproizvod ostaje šepurika, odlučeno je da se toplotna energija za novu sušaru dobija pomoću kotla na biomasu koji će koristiti otpadnu šepuriku.

Tokom 2020. godine započeta je i izgradnja ULO hladnjače u Zaječaru. Primenom novih tehnoloških rešenja i pravilnim izborom opreme postignut je visok nivo energetske efikasnosti i dobrog odnosa početnih investicija i ušteda. Rashlađivanje je zasnovano na centralnom čileru kod koga kompresori rade u „infinity mode“-u sa naprednom regulacijom koja daje preciznu količnu rashladne energije 25-100%. Svaki kompresor poseduje i takozvani ekonomajzer koji povećava efikasnost rada uređaja za 10% i troši manje energije. Rashladne komore za jabuke su takođe podešene da rade u najoptimalnijem režimu, pre svega zbog očuvanja kvaliteta voća. To ujedno smanjuje potrošnju energije jer se održava zadata temperatura. Krajnji rezultat je to da se ugradnjom efikasnih segmenata ostvaruje 30% manja potrošnja energije nego kod standardnih rešenja.

U 2020. godini započete su i energetske revizije sa eksternim konsultantom. U prvoj fazi je odabrano 15 lokacija za koje je na osnovu tipa objekta, proizvodnog procesa, i potrošnje energenata procenjeno da se energetska efikasnost može poboljšati uvođenjem obnovljivih izvora energije i time doprineti smanjenju emisije CO2.

Na pet lokacija započeta je analiza opravdanosti instalacije solarnih panela za proizvodnju električne energije. U pitanju su 3 fabrike hrane (Yuhor, Fun&Fit, Mioni), Hladnjača za jabuke Čelarevo i govedarska farma Napredak u Staroj Pazovi. Proizvedena električna energija na solarnim elektranama će se koristiti za sopstvene potrebe datih objekata što će dovesti do smanjenja potrošnje električne energije za 20-30% sa distributivne mreže. Na ovaj način smanjiće se i emisija CO2. Solarne elektrane biće instalirane isključivo na krovovima objekata, nikako na zemlji, travnatim i obradivim površinama.

U sistemu Delta Holdinga već se koriste alternativni izvori energije na pojedinim imanjima i farmama. U fabrici za proizvodnju semena u Somboru, u procesu sušenja kukuruza koristi se toplotna energija koja se dobija pomoću kotla na biomasu. Kao energent koristi se šepurika koja nastaje kao nus proizvod u procesu sušenja. U toku je proširenje kapaciteta za čiji rad će se takođe koristiti ovaj energent. Kotlovi na biomasu koriste se i za grejanje dve farme, Petrović salaš i Nukleus na imanju Napredak, i mašinske radionice na imanju Jedinstvo.

Ulaganjem u mehanizaciju, kupovinom modernih traktora, preventivnim održavanjem i uvođenjem novih softvera napravio se dodatni korak u smanjenju potrošnje goriva.

Nova poslovna zgrada Delta Holdinga, Delta House, biće sertifikovana prema LEED standardu, kao LEED Gold objekat. U objektu su ugrađeni sistemi ventilacije koji imaju za 30% bolje parametre od najstrožih regulativa. Rasveta u objektu je na senzor, kako bi se optimizovala potrošnja električne energije. Slavine su senzorske, kako bi se optimizovala potrošnja vode. U objektu je planiran rezervoar za kišnicu, koji će sakupljati vodu koja će se potom koristiti kao tehnička voda. U spoljnom uređenju planirane su biljne vrste koje imaju manju potrebu za vodom, kako bi se optimizovala potrošnja. Na svakoj klima komori ugrađen je bipolarni jonizator, te je kvalitet vazduha na maksimalnom nivou, prečišćen i od virusa i bakterija. Na objektu će se nalaziti i solarni paneli, kako bi se optimizovala potrošnja električne energije. Konstrukcija objekta urađena je kao olakšana betonska konstrukcija sa ispunom od Unidom lopti – plastične reciklirane lopte, koje su takođe doprinele smanjenju emisije CO2 za vreme izgradnje (smanjenjem betoniranja smanjuje se i emisija CO2). U objektu je planiran parking kao i svlačionice i tuševi za bicikliste, kako bi se zaposleni motivisali da koriste alternativna prevozna sredstva, i time doprineli smanjenju zagađenja.

Planovi do 2030:

– Instalacija solarnih elektrana na 10 objekata i smanjenje potrošnje električne energije za 30%;

– Izgradnja biogasnog postrojenja na jednoj od farmi Delta Agrara kao način za proizvodnju električne i toplotne energije i ujedno rešavanje problema biorazgradivog otpada.