BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Kompanija preduzima veliki broj mera i aktivnosti u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih. Interes Delta Holdinga je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu, da se neželjene posledice poput povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanji mogući nivo. Prema tome, iz godine u godinu se u okviru strateških planova predviđaju ulaganja u nove tehnologije, treninge i obuke.

Značaj ove oblasti za održivo poslovanje kompanije je veliki, pa je direktor za održivo poslovanje zadužen za strateško unapređenje i monitoring aktivnosti BZR i ZOP. Rukovodilac za BZR i ZOP Delta Holdinga nadležan je za sprovođenje strategije, a uz to savetuje, usmerava i kontroliše rad stručnih lica za ovu oblast u svakoj od članica sistema.

Svi poslovi bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara integrisani su u kompanijski SAP sistem. Na ovaj način je u svakom trenutku licima za BZR omogućen pristup podacima o stanju opreme, sredstava lične zaštite, potrebnim pregledima opreme, kao i zdravstvenom stanju i potrebama za pregledima zaposlenih u skladu sa periodikom.

Tokom 2020. godine sve članice su radile na unapređenju uslova rada. U fabrikama i na imanjima se tokom godine konstantno ulagalo u obnovu opreme za rad, zaštitu od požara i nabavku sredstava lične zaštite. Tokom pandemije fokus je bio na obezbeđivanju zdravog i bezbednog radnog okruženja u cilju sprečavanja širenja korona virusa. Na nivou kompanije formiran je Krizni štab koji je bio u svakodnevnom kontaktu sa kolegama sa lokacija. Fokus je bio pre svega na zaštiti zdravlja zaposlenih.  Fabrike, imanja, farme, distributivni centri, Yuhor radnje, servisi automobila nisu prestajali sa radom i najvažnije je bilo sprečiti pojavu i širenje virusa među zaposlenima. Zato su sprovedene sve neophodne mere koje su uključivale slanje mejlova i postavljanje obaveštenja zaposlenima o merama preventive. Preventivne mere podrazumevale su: obavezno korišćenje zaštitne opreme, distancu među zaposlenima u radnim i pomoćnim prostorijama, organizovanje smenskog rada i pauza, održavanje redovne dezinfekcije prostora između smena i nakon završetka radnog dana. Svi zaposleni dobili su i detaljna uputstva za postupanje u slučaju da se zaraze virusom Sars-Cov-2. Postavljene su i dezobarijere na ulazu, kao i smernice za postupanje pri prijemu eksternih lica tokom utovara i istovara robe. Osim toga svi zaposleni, čiji je posao to dozvoljavao, radili su od kuće. Jednom nedeljno dezinfikovane su kancelarije i pomoćne prostorije od strane ovlašćenog zavoda, a na dnevnom nivou u više navrata to je obavljala služba za brigu o higijeni prostora. U svim kancelarijama i pomoćnim prostorijama postavljena su sredstva za dezinfekciju ruku i radnih površina. Donet je i pravilnik o postupanju u slučaju da zaposleni oboli, koji je podrazumevao njegovu izolaciju, kao i izolaciju osoba koje su bile u neposrednom kontaktu. Osim primene svih mera zaštite zaposlenih, Kompanija je angažovala epidemiologa da održi predavanje o virusu SARS-Cov-2, njegovim specifičnostima, načinu prenošenja, zaštite i simptomima. Tom prilikom zaposleni su imali mogućnost da postave pitanja stručnom licu i dobiju relevantne odgovore koji su pomogli zaštiti zdravlja njih i njihovih porodica.

Većina obuka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara tokom 2020. godine održana je onlajn.

U odnosu na 2019. godinu smanjen je ukupan broj povreda i broj izgubljenih radnih dana. Najveći broj povreda zabeležen je u Yuhoru – 28 lakih i 6 teških. Najčešći uzroci povređivanja bili su okliznuća i oštri predmeti koji se koriste pri radu.